AANVRAAG SCHENGENVISUM PDF

As of 8 June the following persons can apply for a Schengenvisa at the Netherlands consulate-general in Hong Kong:. Send an email to hon-ca minbuza. Due to the corona virus, until further notice, you cannot apply for a Schengen visa at most embassies, consulates-general or external service provider such as VFS Global. In the text above you can see whether it is possible to apply. You will also see as of which date it will be possible. Don't see a start date?

Author:Samular Kami
Country:Ghana
Language:English (Spanish)
Genre:Business
Published (Last):21 October 2018
Pages:258
PDF File Size:5.2 Mb
ePub File Size:3.2 Mb
ISBN:299-2-18592-345-6
Downloads:94728
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:YozshujarDe 26 landen van het Schengengebied , waaronder Nederland, hebben gezamenlijk besloten om met ingang van 1 februari hun visumcode aan te passen. Dit heeft wereldwijd een aantal gevolgen voor mensen die een Schengenvisum aanvragen, ook in Suriname. Als gevolg van dit nieuwe beleid kan je vanaf 1 februari maximaal zes maanden voor je geplande reis een visumaanvraag indienen.

Voorheen was deze termijn drie maanden. Het is de verwachting dat deze aanpassing leidt tot een betere spreiding van aanvragen, waardoor de wachttijden voor het maken van een afspraak in de piekperiode kunnen worden teruggedrongen. Personen die ver voor de geplande reis een visumaanvraag indienen, moeten erop letten dat zij een visum met langere geldigheidsduur aanvragen. Het tarief voor het aanvragen van een visum voor het Schengengebied is per 1 februari vastgesteld op 80 euro.

De tarieven zijn herzien omdat de kosten voor het verwerken van visumaanvragen zijn gestegen. Het nieuwe bedrag zou voor de 26 Schengen-lidstaten ongeveer kostendekkend moeten zijn. Houdt er rekening mee dat het visumaanvraagkantoor VFS Global daarnaast 28 euro aan servicekosten in rekening brengt. Als een vriend, partner of familielid van buiten Europa voor maximaal 90 dagen naar Nederland wil komen is hier meestal een visum voor nodig. Met een visum voor kort verblijf Schengenvisum kan je reizen naar de Schengenlanden.

Er zijn kosten verbonden aan de aanvraag van een Schengenvisum, deze kosten heten: leges. Je vraagt een visum aan bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het eigen land land van herkomst van de gast. Of in het land waar de persoon woont met een geldige verblijfsvergunning land van verblijf. Soms moet men de visumaanvraag indienen bij een extern bureau: de externe dienstverlener EDV.

Dit bureau VFS Global neemt de aanvraag in en stuurt deze naar de Nederlandse vertegenwoordiging voor de behandeling. In dit geval betaal je, naast de kosten voor de visumaanvraag, bijna altijd een extra bedrag aan de externe dienstverlener. De aanvraag van een Schengenvisum kort verblijf voor Nederland kost geld. Dat heet officieel: leges. Een externe dienstverlener rekent ook kosten. Met deze landen heeft de Europese Unie een overeenkomst afgesloten:.

VFS Global is een externe dienstverlener die jouw aanvraag doorstuurt naar het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland. Daar wordt jouw aanvraag beoordeeld. Dit komt bovenop het reguliere tarief van een Schengenvisum of Caribisch visum. Maak dan online een afspraak bij VFS Global. Het ministerie van Buitenlandse Zaken opent via externe dienstverleners steeds meer loketten dichterbij klanten.

En wil zoveel mogelijk digitaliseren. Door de digitalisering kunnen visumaanvragers in de toekomst steeds meer zelf doen vanuit huis. Zoals de benodigde gescande documenten toevoegen, online betalen en een afspraak maken om vingerafdrukken af te geven.

Dat maakt een visum aanvragen beter, gemakkelijker en moderner. In zal de nieuwe Visumcode van de EU in werking treden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is verantwoordelijk voor visa voor kort verblijf Schengenvisum zowel als het gaat om beleid als om uitvoering.

Het Schengenvisumbeleid wordt ontwikkeld binnen de kaders van Europese wet- en regelgeving en heeft als doel het bevorderen en vereenvoudigen van legaal reizen en het bestrijden van illegale immigratie naar het Schengengebied. Het Schengenvisumbeleid levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van het Schengengebied.

De Visumcode is daarbij leidend. De Visumcode omschrijft de procedures en de voorwaarden voor de afgifte van visa voor transit of voor kort verblijf binnen het Schengengebied. De nieuwe Visumcode bevat een groot aantal belangrijke wijzigingen waarvoor Nederland zich de afgelopen jaren sterk heeft gemaakt en die het proces moeten moderniseren.

De nieuwe Visumcode stelt dat beslissingen over een visumtoewijzing ook centraal kunnen worden genomen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is gestart met het stapsgewijs centraliseren van het beslisproces in Den Haag. Dat is een centrale backoffice waar beslissingen op visumaanvragen centraal vanuit Nederland kunnen worden genomen.

In de nieuwe Visumcode is opgenomen dat lidstaten niet meer verplicht zijn, een visumaanvraag via de ambassade of consulaat te laten verlopen, als zij werken met externe dienstverleners, zoals VFS Global. In de nieuwe Visumcode wordt rekening gehouden met de mogelijkheid om aanvragen digitaal in te dienen en om handtekeningen elektronisch te zetten. Daarnaast wil Nederland de mogelijkheid bieden om elektronisch te kunnen betalen. Sinds september is het digitaal invullen van het visumaanvraagformulier mogelijk.

Ook is een begin gemaakt met de digitalisering van de visumdossiers. Het volledig digitaal aanvragen van een visum is echter nog niet mogelijk gezien de verplichte vingerafdruk die vooralsnog niet op afstand kan worden afgegeven. De aanvraagtermijn voor een visum voorafgaand aan het vertrek naar het Schengengebied wordt verlengd van de huidige 3 maanden naar 6 maanden. De leges kosten van de aanvraag van een Schengenvisum gaan omhoog van 60 naar 80 euro met enkele uitzonderingen.

De kosten van visa zijn sinds niet omhooggegaan. De visumverlening is nu niet kostendekkend voor Nederland. Conform de huidige Visumcode bedraagt de norm voor de doorlooptijd van visumaanvragen 15 dagen. Deze algemene daagse regel is in de nieuwe Visumcode gehandhaafd, zoals door verschillende landen waaronder Nederland bepleit.

De termijn kan in bijzondere gevallen worden verlengd tot maximaal 45 dagen. De vernieuwing van de Visumcode vormt een eerste stap van de modernisering van het visumbeleid. In mei heeft de Europese Commissie een voorstel uitgebracht met als doel om het VIS te verbeteren. De veranderingen zijn nodig om beter op de uitdagingen op het gebied van veiligheid en migratie te kunnen inspelen en de buitengrenzen van de EU beter te kunnen beveiligen.

De visumsticker in het paspoort is het laatste stuk in de visumverlening. Ondanks dat Nederland graag nadenkt over digitale visa, is het van belang dat ook de huidige visumsticker niet uit het oog wordt verloren. Momenteel is de 3e generatie van deze Schengenvisumsticker in gebruik. Fraudeurs slagen er echter steeds beter in om veel van de zorgvuldig opgestelde veiligheidseisen na te maken.

Dit jaar wordt daarom de nieuwe visumsticker ingevoerd, voorzien van verdere beveiligingsmaatregelen en -kenmerken. De oude sticker mag nog tot en met december worden gebruikt.

Voor een toelichtingen op de gebruikte terminologie en begrippen in dit nieuwbericht verwijzen wij je naar de pagina: Veel gebruikte termen en begrippen en onze kennisbank. Deze website heeft uitsluitend als doel om praktische informatie te verschaffen over een Schengenvisum. Skip to content Skip to footer. VFS Global. Veranderingen inzake de aanvraag van een Schengenvisum voor Nederland De 26 landen van het Schengengebied , waaronder Nederland, hebben gezamenlijk besloten om met ingang van 1 februari hun visumcode aan te passen.

Per 2 februari worden een aantal regels voor de aanvraag van een Schengenvisum aangepast Wij zetten de belangrijkste wijzigingen op een rijtje: De aanvraag voor een Schengenvisum kan maximaal 6 maanden voor de beoogde reisdatum naar het Schengengebied worden ingediend.

Dat was maximaal 3 maanden. Kinderen jonger dan 6 jaar blijven gratis. De servicekosten van de Externe Dienstverlener zijn niet meer gebonden aan maximaal de helft van de visumleges. Die mogen ten hoogste 80 euro bedragen dat was maximaal 30 euro. Aanvragen voor een Schengenvisum mogen ook elektronisch ingediend worden maar de visumplichtige moet dan nog wel verschijnen voor de afname vingerafdrukken tenzij deze al eerder zijn afgegeven.

Ambassades zijn niet meer verplicht om zelf de inname van de visumaanvragen te verzorgen. De Nederlandse ambassade zal veelal visumaanvragers verplichten gebruik te maken van een Externe Dienstverlener.

In vrijwel alle gevallen is dat VFS Global. Een visumaanvraag wordt afgehandeld binnen 15 kalenderdagen, in individuele gevallen kan deze worden verlengd tot ten hoogste 45 kalenderdagen voorheen was dat tot maximaal 60 kalenderdagen. Er moet vaker een multiple entry visum MEV worden afgegeven aan visumaanvragers die zich netjes aan de regels houden.

Deze MEV heeft in eerste instantie een geldigheid van 1 jaar indien de aanvrager in de voorgaande twee jaar, drie visums heeft gekregen en rechtmatig heeft gebruikt. Overige zaken zoals de bewijslast voor terugkeer, garantstelling, medische reisverzekering en dergelijke blijven ongewijzigd.

Veranderingen aanvraag Schengenvisum. Kosten van de aanvraag Visum Kort Verblijf type C. Schengenvisum Als een vriend, partner of familielid van buiten Europa voor maximaal 90 dagen naar Nederland wil komen is hier meestal een visum voor nodig. Leges De aanvraag van een Schengenvisum kort verblijf voor Nederland kost geld. Overige kosten Wanneer er sprake is van garantstelling, dan zijn er tevens kosten voor het l egaliseren van de handtekening bij de gemeente.

Nadat je het visum hebt ontvangen moet er waarschijnlijk ook nog een vliegticket worden gekocht. De kosten daarvan zijn afhankelijk van het land van herkomst van de reiziger en het aanbod van vliegmaatschappijen.

Verbeterde visumdienstverlening Het ministerie van Buitenlandse Zaken opent via externe dienstverleners steeds meer loketten dichterbij klanten. Bron: Nederland en u. Voorwaarde voor afgifte: Visumcode Het Schengenvisumbeleid levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van het Schengengebied.

Schengenvisum: Wat gaat er veranderen in ? Beslissingen voortaan centraal in Nederland De nieuwe Visumcode stelt dat beslissingen over een visumtoewijzing ook centraal kunnen worden genomen. Meer samenwerking met externe dienstverleners In de nieuwe Visumcode is opgenomen dat lidstaten niet meer verplicht zijn, een visumaanvraag via de ambassade of consulaat te laten verlopen, als zij werken met externe dienstverleners, zoals VFS Global.

Schengenvisum digitaal aanvragen In de nieuwe Visumcode wordt rekening gehouden met de mogelijkheid om aanvragen digitaal in te dienen en om handtekeningen elektronisch te zetten. Verruiming aanvraagtermijn visa De aanvraagtermijn voor een visum voorafgaand aan het vertrek naar het Schengengebied wordt verlengd van de huidige 3 maanden naar 6 maanden.

Verhoging standaardleges visa De leges kosten van de aanvraag van een Schengenvisum gaan omhoog van 60 naar 80 euro met enkele uitzonderingen. Beslistermijn visumaanvragen Conform de huidige Visumcode bedraagt de norm voor de doorlooptijd van visumaanvragen 15 dagen. Visum Informatie Systeem VIS moderniseren De vernieuwing van de Visumcode vormt een eerste stap van de modernisering van het visumbeleid.

ESPONDILITE ANQUILOSANTE PDF

VFS Global

In die periode leg je een verklaring van wettelijke samenwoning af voor de Belgische ambtenaar van de burgerlijke stand. Gebruik het standaard model 'medisch attest'. Het attest bevestigt dat je niet lijdt aan een ziekte die een gevaar vormt voor de Belgische volksgezondheid. Het mag niet ouder zijn dan 6 maanden en moet opgesteld zijn door een arts die erkend is door de Belgische ambassade. Het document mag niet ouder zijn dan 6 maanden. Het gaat om de volgende documenten:. Dat bewijs je met een geboorteakte.

ANTIGONE BY SOPHOCLES TRANSLATED BY ROBERT FAGLES PDF

Applying for a short-stay Schengen visa in Hong Kong

Visas will be issued only in extreme cases on humanitarian grounds or in the case of national interest or for the needs of health authorities. Opening Hours. An appointment is required for visa applications. Applicants must book their appointments in good time before travel. Visa applicants may submit their applications in person directly at the Consulate in The Hague, via appointments only.

ELEMENTS OF MECHANISM BY DOUGHTIE AND JAMES SOLUTIONS PDF

Hoe vraag ik een Schengenvisum aan bij de Belgische Ambassade in Dublin?

People of certain nationalities must have a visa to travel to the Schengen area. It can also issue Schengen visas to non-Dutch residents of Bonaire. The Schengen area is made up of the EU countries listed on: www. What is a visa? A visa is an authorisation or endorsement giving you permission to travel to a particular country. If you are issued with a visa, a visa sticker will be placed in your passport. It means that, when the visa was issued, there was no objection to your entering and staying temporarily in the country for which the visa was issued or travelling on to a third country.

Related Articles